TĐ:1043-Làm ngọn đèn sáng cho thế gian, trong sinh hoạt hằng ngày

2
13TĐ:1043-Làm ngọn đèn sáng cho thế gian, trong sinh hoạt hằng ngày
Danh sách phát:[0901~1100]
Danh sách phát:[701~900]
Danh sách phát:[501~700]
Danh sách phát:[301~500]
Danh sách phát:[001~300]

Danh sách phát~1: [Trọn bộ 02-039- 001~300]

Danh sách phát~2: [Trọn bộ 02-039- 301~600]

Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa:
[Tinh Hoa Khai Thị 菁華開示 ] Trích đoạn:TĐĐK ~ tập, 491
Thời gian từ: 00h43:50:17- 00h54:34:03
OneDrive-Download (Audio) (pháp âm)
Text (văn bản,tài liệu) Video (Phim)

Nguồn Hoa Ngữ:
Download Video‎‎‎‎‎‎(Phim)‎‎‎‎‎‎ Hoạt Hình 3D ‎‎‎‎‎‎‎[Thiên Đình Tiểu Tử 01~13 (14~26 tập còn tiếp)- Phụ đề Việt ngữ]‎‎‎‎‎‎‎.mp4

{Có thể chặn quảng cáo video – ngay cả trên Facebook và YouTube}

“Tự cụ trí tuệ, năng sanh vật giải”. Quý vị thấy nó không phải năng sanh chúng giải. Chúng là chúng sanh, năng sanh nhân giải, không phải, nó dùng chữ vật. Vật là gì? Vật là bao hàm hết mười pháp giới, nếu đây là người, thì mười pháp giới chỉ có nhân đạo, thiên, chỉ có thiên đạo. Nếu là dùng chúng, chúng là chúng sanh, phạm vi này rất lớn. Nhưng dùng vật, vật bao gồm cả mười pháp giới, nên phạm vi của vật gần tương đồng với phạm vi của chúng, đều là nghĩa rộng. Phát triển rộng ra bên ngoài, nó bao gồm cây cỏ hoa lá, sơn hà đại địa, đều có thể bao hàm hết trong đó, chúng đều có thể lý giải. Những thiên địa vạn vật này, đối với trí tuệ của Phật Bồ Tát, giáo hóa của Phật Bồ Tát, đều có thể lý giải, đây gọi là ngọn đèn sáng, đăng minh nghĩa là ngọn đèn sáng.
“thử xử vật tự tức chỉ chúng sinh dã . tự cụ trí huệ , cố như đăng . đăng quang chiếu xạ , năng hiển chúng sắc , dụ lệnh chúng sinh khai phát tín giải , cố vân vi thế minh đăng .”
Chữ vật ở đây tức là chỉ chúng sanh. “ Bản thân đầy đủ trí tuệ, ánh sáng ngọn đèn này chiếu ra, có thể soi rõ tất cả vạn vật. Ví như khiến tất cả chúng sanh khai phát tín giải, nên gọi là ngọn đèn sáng của thế gian. Ý này nói một cách rõ ràng minh bạch, chúng ta tu hành, trí tuệ khai mở, đó chính là ánh sáng chiếu soi mười phương. Trong ánh sáng chiếu mười phương đó, quan trọng nhất là muốn chúng sanh năng giải, năng tri năng giải.
Chiếu như thế nào? Trí tuệ chân thật, công đức chân thật, hoàn toàn thực hành trong giới luật, chính là thực hành trong cuộc sống hằng ngày. Cuộc sống hằng ngày gọi là giới luật, hay gọi là luật nghi, gọi luật nghi ý nghĩa càng hay, nghi là gì? Nghi là biểu hiện của quý vị, biểu hiện đi đứng ngồi nằm, biểu hiện trong cuộc sống, biểu hiện khi đối nhân tiếp vật. Nghi là biểu hiện ở bên ngoài cho mọi người thấy. Mọi người thấy được cảm thấy hay, điều này hay.
Ở Trung quốc gọi là lễ, là lễ nghi. Phật pháp gọi là luật nghi, luật và lễ cùng một ý nghĩa. Nghi là nghi biểu, nhất định phải biểu hiện ra bên ngoài, nếu không làm sao người ta nhận ra được? Người ta nhận ra được, tức có thể học tập. Nhận ra được cảm thấy hoan hỷ, ngưỡng mộ, cảm thấy điều này hay liền học theo quý vị. Cho nên bất kỳ điều gì cũng phải thể hiện ra cho người khác thấy.
Đức Thế Tôn đã thể hiện ra trong cuộc sống hằng ngày, thanh tịnh không ô nhiễm, đời sống vô cùng đơn giản. Ăn mặc cư trú đi đứng đều mạnh khỏe, không có ô nhiễm. Biểu hiện ở trong công việc, công việc là dạy học, dạy học đương nhiên thân hành ngôn giáo. Hành trì tất cả những giới luật Phật chế, không có điều nào không làm được.
… Đọc thêm … Giáo dục

Nguồn: https://diaoc68.vn/

Xem thêm bài viết khác: https://diaoc68.vn/phap-luat/

2 COMMENTS

 1. 1043-Làm ngọn đèn sáng cho thế gian, trong sinh hoạt hằng ngày
  00h43:50:17- 00h54:34:03
  “Tự cụ trí tuệ, năng sanh vật giải”. Quý vị thấy nó không phải năng sanh chúng giải. Chúng là chúng sanh, năng sanh nhân giải, không phải, nó dùng chữ vật. Vật là gì? Vật là bao hàm hết mười pháp giới, nếu đây là người, thì mười pháp giới chỉ có nhân đạo, thiên, chỉ có thiên đạo. Nếu là dùng chúng, chúng là chúng sanh, phạm vi này rất lớn. Nhưng dùng vật, vật bao gồm cả mười pháp giới, nên phạm vi của vật gần tương đồng với phạm vi của chúng, đều là nghĩa rộng. Phát triển rộng ra bên ngoài, nó bao gồm cây cỏ hoa lá, sơn hà đại địa, đều có thể bao hàm hết trong đó, chúng đều có thể lý giải. Những thiên địa vạn vật này, đối với trí tuệ của Phật Bồ Tát, giáo hóa của Phật Bồ Tát, đều có thể lý giải, đây gọi là ngọn đèn sáng, đăng minh nghĩa là ngọn đèn sáng.

  “thử xử vật tự tức chỉ chúng sinh dã . tự cụ trí huệ , cố như đăng . đăng quang chiếu xạ , năng hiển chúng sắc , dụ lệnh chúng sinh khai phát tín giải , cố vân vi thế minh đăng .”
  Chữ vật ở đây tức là chỉ chúng sanh. “ Bản thân đầy đủ trí tuệ, ánh sáng ngọn đèn này chiếu ra, có thể soi rõ tất cả vạn vật. Ví như khiến tất cả chúng sanh khai phát tín giải, nên gọi là ngọn đèn sáng của thế gian. Ý này nói một cách rõ ràng minh bạch, chúng ta tu hành, trí tuệ khai mở, đó chính là ánh sáng chiếu soi mười phương. Trong ánh sáng chiếu mười phương đó, quan trọng nhất là muốn chúng sanh năng giải, năng tri năng giải.
  Chiếu như thế nào? Trí tuệ chân thật, công đức chân thật, hoàn toàn thực hành trong giới luật, chính là thực hành trong cuộc sống hằng ngày. Cuộc sống hằng ngày gọi là giới luật, hay gọi là luật nghi, gọi luật nghi ý nghĩa càng hay, nghi là gì? Nghi là biểu hiện của quý vị, biểu hiện đi đứng ngồi nằm, biểu hiện trong cuộc sống, biểu hiện khi đối nhân tiếp vật. Nghi là biểu hiện ở bên ngoài cho mọi người thấy. Mọi người thấy được cảm thấy hay, điều này hay.
  Ở Trung quốc gọi là lễ, là lễ nghi. Phật pháp gọi là luật nghi, luật và lễ cùng một ý nghĩa. Nghi là nghi biểu, nhất định phải biểu hiện ra bên ngoài, nếu không làm sao người ta nhận ra được? Người ta nhận ra được, tức có thể học tập. Nhận ra được cảm thấy hoan hỷ, ngưỡng mộ, cảm thấy điều này hay liền học theo quý vị. Cho nên bất kỳ điều gì cũng phải thể hiện ra cho người khác thấy.
  Đức Thế Tôn đã thể hiện ra trong cuộc sống hằng ngày, thanh tịnh không ô nhiễm, đời sống vô cùng đơn giản. Ăn mặc cư trú đi đứng đều mạnh khỏe, không có ô nhiễm. Biểu hiện ở trong công việc, công việc là dạy học, dạy học đương nhiên thân hành ngôn giáo. Hành trì tất cả những giới luật Phật chế, không có điều nào không làm được. Trong Đệ Tử Quy tất cả có 113 điều, đều làm được hết, không phải cố tình làm, nó đã trở thành tự nhiên, chắc chắn không phải cố ý làm, đây là gì? Là đã thuần thục.
  Tâm là chân tâm, chân tâm hiển thị ra chính là giới luật, bởi thế luật nghi là kinh luận, biểu hiện ở hình dáng bên ngoài một cách cụ thể. Từ biểu hiện có thể lãnh hội được trí tuệ công đức trong kinh luận, vì sao? Vì biểu hiện và bên trong đều nhất như. Người có trí tuệ chân thật, từ biểu hiện thấy được bên trong, từ bên trong thấy được biểu hiện.
  Trong Hội Sớ nói: “Chiếu soi mê ám của thế gian, nên gọi là làm ngọn đèn sáng cho thế gian. Nên Bồ Tát có thế chiếu phá si mê và hôn ám của thế gian, cũng như ngọn minh đăng vậy”.
  Chúng ta thử nghỉ xem, chúng ta học Phật làm đệ tử ngài, có năng lực chiếu phá si mê và hôn ám của thế gian chăng? Chúng ta cũng có một chút trí tuệ, thấy tất cả chúng sanh trong xã hội hiện nay si mê hôn ám, chúng ta đã nhìn thấy, chúng ta thấy như thế nào? Đây là nhìn thấy ánh sáng, ánh sáng trí tuệ, nhưng ánh sáng của chúng ta không đủ. Chỉ có thể khiến bản thân nhìn thấy, không thể khiến họ nhìn thấy được. Ánh sáng của Bồ Tát rất tuyệt diệu, bản thân thấy được cũng khiến cho người khác đều thấy được, làm sao họ thấy được? Họ nhìn thấy Bồ Tát thật sự biểu hiện giác ngộ, chính là như vậy.
  Ngày nay chúng ta cũng đã nhìn thấy, nhưng bản thân chúng ta không làm được, chúng ta chưa thể hiện ra cái không si không mê. Cũng chính là chúng ta phải thật sự làm được, nội tâm không tham, không sân, không si, không mạn, không nghi, trong nội tâm phải làm được như vậy. Khi ánh sáng chiếu ra, chắc chắn là không sát, không đạo, không dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, nhất định làm được, điều này biểu hiện bên ngoài cho mọi người thấy. Thêm nữa chính là nói về mặt biểu cảm: Không oán, không hận, không não, không nộ, không phiền. Bất luận ở đâu cũng thanh lương tự tại, mặt mày tươi tỉnh. Quý vị biểu hiện ôn lương cung kiệm nhường của Phu tử ra bên ngoài, đây gọi là quang chiếu, người ta cảm nhận được. Thấy quý vị thân tâm an ổn, pháp hỷ sung mãn, họ sẽ cảm động, đây là ánh sáng chiếu đến họ. Ngày nay chiếu đến được chính mình, nhưng không chiếu được người khác, ánh sáng này quá nhỏ, cũng tức là không thực hiện được nó. Thực hành chắc chắn chiếu đến người khác, sẽ ảnh hưởng đến gia đình, ảnh hưởng xã hội. Ảnh hưởng người, người trở thành tốt hơn, người xung quanh đều trở nên giống như chúng ta vậy. Đoàn thể này càng ngày càng lớn, sẽ ảnh hưởng đến toàn thể xã hội, ảnh hưởng đến toàn thể địa cầu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here